Klimapartnere Lindbak IT Andreas Lotterud

IT-nyhet

07.06.2023: Lindbak IT har inngått avtale med Klimapartnere Innlandet

Lindbak IT har inngått avtale med Klimapartnere Innlandet for å fremme grønt samarbeid og bærekraftig næringsutvikling.

Vi ønsker med dette partnerskapet å bidra i arbeidet mot grønnere forretningsmodeller, som bidrar til nasjonale og regionale bærekraftsmål. Vår målsetning er at Lindbak IT skal være en pådriver for grønn omstilling i IT-bransjen, og ta en viktig rolle i arbeidet med smartere IT-løsninger.

Klimapartnere Lindbak IT Andreas Lotterud avtalesignering
Foto: Andreas Lotterud fra Lindbak IT (f.v.) og Amund K. Hagen i Klimapartnere Innlandet ignerer avtalen som forplikter til felles samfunnsansvar og innsats for å stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling i Innlandet.

Klimapartnere Innlandet er et partnerskap med mål om å bidra til utslippskutt og smartere grønne forretningsmodeller. Hvis virksomheter i Innlandet skal kutte ned på eget fotavtrykk og utslipp, er det en fordel å vite hvor i virksomheten utslippene faktisk skjer. Derfor skal partnere føre klimaregnskap for direkte og indirekte utslipp. Hos de fleste aktører skjer veldig mye gjennom direkteutslipp i kjøp og salg av varer og tjenester. Hvor mye vet vi egentlig om alle disse utslippene, f.eks. knyttet til IT-bruk?

Som det nyeste tilskuddet i Klimapartnere Innlandet ønsker Lindbak IT å bidra i arbeidet mot nasjonale og regionale bærekraftsmål og utslippskutt, og vi har en spesielt viktig rolle i arbeidet med smartere IT-løsninger.

- I tråd med FNs bærekraftsmål nr.12 er vi opptatt av samarbeid som en viktig suksessfaktor i oppnåelsen av nasjonale klimamål. Vi har et felles ansvar for å redusere utslipp og stoppe klimaendringene, i tillegg til å sikre fremdrift i arbeidet med øvrige bærekraftsmål. Disse målene skal tross alt skal være realisert innen 2030, sier Andreas Lotterud, bærekraftsambassadør og digitaliseringsrådgiver i Lindbak IT.

For å nå egne bærekraftsmål relatert til klima- og miljø jobber Lindbak IT kontinuerlig med å omstille til en sirkulær og mer bærekraftig forretningsmodell.

- Det siste året har vi derfor jobbet med å utvikle en sirkulær modell for anskaffelse, bruk og avhending av IT-utstyr, med god støtte fra Fylkeskommunen gjennom ordningen Grønn fremtid, forteller Andreas, som mener Lindbak IT kan være en pådriver for grønn omstilling i IT-bransjen. For vår del dreier dette seg om å gjøre det vi kan for å påvirke vår verdikjede i en mer bærekraftig retning. Målet er å redusere klima- og miljøfotavtrykket både for oss selv og våre kunder. Selv om det er en klisje, står man sterkere sammen. Vi håper engasjementet i klimapartnere vil gi oss tilgang på både kompetanse, nettverk og forankring som gir større muligheter for reell påvirkning og endring, utdyper Andreas.

Klimapartnere Lindbak IT Andreas Lotterud
Foto: Andreas Lotterud i Lindbak IT sammen med Amund K. Hagen i Klimapartnere Innlandet

For klimapartnere Innlandet er bærekraftsmål 13 (Stoppe klimaendringene) og bærekraftsmål 17 (samarbeid) det vi har hovedfokuset på. Ingen virksomhet, individer eller aktører kan stoppe klimaendringer alene, men vi kan få til mer enn vi aner gjennom nye og spennende samarbeid på tvers av sektorer.

Dokkadeltaet Våtmarkssenter kartlegger, restaurer og ivaretar naturen – og formidler kunnskapen om natur og naturmangfold. Daglig leder Magnus Nygård forteller at Våtmarkssenteret er opptatt av å bidra til å løse natur- og klimakrisen.

Vi er bevisst vårt samfunnsansvar for å minimere den miljøbelastning som oppstår i forbindelse med vårt arbeid. IKT står for en betydelig del av Våtmarkssetneret sine utslipp. Sammen med Lindbak IT vil vi sørge for at IKT-tjenester blir helt sirkulære. Lindbak IT har sammen med oss kartlagt vår påvirkning på miljøet innenfor IKT og kommet med gode og målrettede tiltak som våre ansatte opplever som nyttige og effektive. Arbeidet gir svært gode resultater og vi ser at vi prosjektet har stort potensiale i å bidra til omstillingen til lavutslippssamfunnet for dette feltet, avslutter Nygård.

Bakgrunn

Verden produserer 60 millioner tonn el-avfall hvert år. Dette er like tungt som den kinesiske mur. Blant el-avfallet som kastes er det omtrent 700 millioner bærbare datamaskiner. Samtidig er det forventet at datatrafikk- og lagring vil stå for over 20 % av det globale energiforbruket innen 2030. Utslippene fra IT- og teknologibruk er på samme nivå som flytrafikken. Dette ønsker vi i Lindbak IT å gjøre noe med og vi har derfor inngått et partnerskap med Klimapartnere Innlandet.

Kilder

Policy Network on Environment and Digitalisation (2022). Recommendations on Using Digitalisation for Our Common Future. Wäspi, F. (Ed.) Internet Governance Forum.

World Economic Forum 2019; A New Circular Vision for Electronics: Time for a Global Reboot