Fjernarbeid - den nye måten å jobbe på

Året 2020 ga oss store endringer i måten mange av oss jobber på. Fjernarbeid gikk fra å bli sett på som en alternativ arbeidsform til å bli en forutsetning for å holde næringslivet i gang.

Fjernarbeid, eller remote work, viser til at arbeid utføres på et annet sted enn på arbeidsplassen - og da i stor grad på hjemmekontor. Fenomenet har lenge vært forbeholdt arbeidstakere med sporadiske behov - som småbarnsforeldre med syke barn, ved besøk av håndverkere eller lignende, eller arbeidstakere med særlig offensive og tillitsfulle ledere, som har ansett tidvis bruk av fjernarbeid som et gode.

Uansett årsak; kun et fåtall av oss hadde erfaring med fjernarbeid på regelmessig basis, før mars 2020.

Etter den første delvise nedstengingen av samfunnet, sto mange norske bedrifter i en situasjon de altså tidligere ikke hadde vært i; hele eller deler av arbeidsstokken skulle jobbe hjemmefra. I første omgang i noen uker, men med fasiten i hånden har mange av oss utført oppgavene fra hjemmekontoret eller hytta store deler av året.

De som sporadisk hadde benyttet seg muligheten til å jobbe borte fra kontoret, hadde delte erfaringer: Friheten, og effektiviteten i et visst omfang av arbeidsoppgaver, var god. Samtidig gjorde mangelen på tilgang til servere og tilgang til eller mestring av annet teknisk utstyr, at mye av flyten og samhandlingen ble lavere eller til og med uteble.

I løpet av mars og april måned tok deler av næringslivet kvantesprang når det gjaldt digital samhandling, og det å legge til rette for fjernarbeid / remote work. Ulike løsninger for IT-sikkerhet, og ergonomiske og tekniske hjelpemidler ble oppdaget og tatt i bruk med stort hell, men selvfølgelig ikke uten utfordringer.

Undersøkelser fra blant annet NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon, angående våren 2020, pekte på at mens 76% av arbeidstakere med hjemmekontor syntes produktiviteten var som før, eller bedre (32%), mente 24% at den hadde blitt dårligere. Det er grunn til å tro at både hjemmeskole for mange barn og manglende erfaring med hjelpemidler spilte inn på tallene.

Har fjernarbeid kommet for å bli?

Når samfunnet har normalisert seg igjen, er det stor grunn til å tro at mange kommer til å fortsette å benytte seg av fjernarbeid. Samtidig er det verdt å huske på at mange yrkesgrupper både har hatt og kommer til å ha svært begrensede muligheter til å jobbe på et annet sted enn den primære arbeidsplassen. Dette gjelder for eksempel i produksjon/industri og i helsevesenet, hvor den fysiske tilstedeværelsen er en forutsetning for å kunne utføre arbeidet.

En analyse fra McKinsey anslår at mer enn 20% av arbeidsstokken kommer til å fjernjobbe, fra hjemmekontor eller andre steder, tre til fem dager i uka - og utføre arbeidet like effektivt som om de var til stede på kontoret.

Det er arbeidsoppgaver, og ikke yrket, som avgjør

Men mens det under pandemien var hele yrkesgrupper som måtte jobbe borte fra arbeidsplassen, kommer det i tida framover til å være type arbeidsoppgave som avgjør om arbeidet kan utføres ute av kontoret, eller ikke.

McKinsey har analysert potensialet for fjernarbeid - eller arbeid som ikke krever mellommenneskelig interaksjon eller fysisk tilstedeværelse på et bestemt arbeidssted - i Kina, Frankrike, Tyskland, India, Japan, Mexico, Spania, Storbritannia og USA. I studien så de på mer enn 2000 aktiviteter i mer enn 800 yrker og identifiserte hvilke aktiviteter og yrker som har størst potensial for fjernarbeid.

Her gjengir vi de viktigste funnene, som forteller oss noe om hvilke oppgaver som anses som egnet eller uegnet for fjernarbeid, med sentrale oppgaver listet ut under hvert punkt. Prosenttallene henviser til hvor stor del av arbeidsoppgavene innenfor kategorien som kan utføres uten tap av produktivitet:

 • Læring og kunnskapsoppdatering - 82%
  • Godt egnet: Delta på nettbasert aktivitet
  • Dårlig egnet/uegnet: Delta på kurs i kirurgiske ferdigheter
 • Arbeid med datamaskiner - 70%
  • Godt egnet: Lage backup av data
  • Dårlig egnet/uegnet: Sette opp hardware i pc
 • Kreativ tenking - 43%
  • Godt egnet: Lage design for print-publikasjoner
  • Dårlig egnet/uegnet: Lage fysiske prototyper
 • Kommunikasjon med og rettledning av kolleger - 43%
  • Godt egnet: Utvikle strategier
  • Dårlig egnet/uegnet: Slokke eller forebygge brann
 • Prosessering, analyser og tolking av informasjon - 54%
  • Godt egnet: Analysere trender
  • Dårlig egnet/uegnet: Analysere åsted/bevis
 • Kommunikasjon og etablering av relasjoner - 29%
  • Godt egnet: Oppgaver med telefon som arbeidsverktøy
  • Dårlig egnet/uegnet: Representere klient i rettsprosess
 • Utføre administrative og organisasjonelle aktiviteter - 39%
  • Godt egnet: Lage timeplaner og fremdriftsplaner
  • Dårlig egnet/uegnet: Håndtere kassaapparat
 • Undervisning, coaching og utvikling av andre - 6%
  • Godt egnet: Undervise studenter
  • Dårlig egnet/uegnet: Undervise kjøkkenpersonell
 • Overvåking av prosesser og bruk av ressurser - 34%
  • Godt egnet: Overvåke markeder eller trender
  • Dårlig egnet/uegnet: Overvåke eiendom mtp. sikkerhet
 • Selge til eller påvirke andre - 24%
  • Godt egnet: Markedsføre produkter, tjenester eller arrangement
  • Dårlig egnet/uegnet: Distribuere produkter
 • Måling av produkter eller omgivelser - 24%
  • Godt egnet: Estimere byggekostnader
  • Dårlig egnet/uegnet: Målinger, f.eks dybde/vekt
 • Utføre assistanse eller omsorg for andre - 8%
  • Godt egnet: Planlegge reiser
  • Dårlig egnet/uegnet: Utføre assistanse i nødstilfeller
 • Håndtere utstyr, materialer eller maskiner - 2%
  • Godt egnet: Teste software
  • Dårlig egnet/uegnet: Inspisere transport
 • Flytte gjenstander - 0%
  • Uegnet: Samle inn skittent dekketøy
 • Håndtere maskiner og mekanisk utstyr - 0%
  • Uegnet: Håndtere utstyr

En omlegging av arbeidsrutiner til å skulle utføres som fjernarbeid / remote work på fast basis, vil kreve en god del endringer, som investering i digital infrastruktur, frigjøring av kontorlokaler og strukturell transformasjon av byer, matvarer, næringseiendom og detaljhandel. Det vil også potensielt fremheve ulikheter og skape nye psykologiske og emosjonelle belastninger blant ansatte, også på et område som isolasjon og ensomhet. For de fleste selskaper vil det være nødvendig å oppdatere mange prosesser og retningslinjer og fysisk utstyr for ansatte utenfor kontoret.

Skal deler av den nasjonale arbeidsstokken tilbringe deler av arbeidstida på hjemmekontor eller andre former for fjernarbeid deler av arbeidstiden sin, vil dette blant annet medføre at mange bedrifter blir nødt til å oppgradere ansattes kontormøbler og andre ergonomiske hjelpemidler.

I Lindbak finner du kompetansen som hjelper deg å gjøre det godt å jobbe, uansett om det gjelder kontoret eller hjemmekontoret. Kontakt oss i dag - så finner vi sammen frem til de beste løsningene.

Fremtidens kontor & Trender

Hvordan vil fremtidens kontor se ut?

Fremtidens kontor, Digitalisering, Skyløsninger & Gjør det godt å jobbe

Fjernarbeid - den nye måten å jobbe på

Fremtidens kontor & kaffe på jobben

Kaffepauser og power naps øker effektiviten

Digitale arbeidsplasser & Fremtidens kontor

Slik blir du en god digital leder

Fremtidens kontor & Hjemmekontor

Fremtidens hjemmekontor

Her er tips til gode kontormøbler og tekniske hjelpemidler du trenger for å jobbe optimalt og unngå helsemessige plager.

Fremtidens kontor

Fremtidens arbeidsplass

Her er våre tips til hvordan du tilpasninger både interiør og rutiner slik at ansatte føler seg trygge i forhold til skjerming og smitteoverføring.

Fremtidens kontor

Fremtidens kontorløsninger