Miljø- og samfunnsansvar

Lindbak ønsker å være en god samfunnsaktør

Det er vårt mål at alle våre handlinger følger sunne og etiske normer, og våre beslutninger skal skje i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser. Vi bryr oss om hverandre, miljøet og samfunnet vi jobber og lever i.

Langsiktig verdiskapning

Vårt hovedmål er langsiktig verdiskapning for kunder, medarbeidere, aksjonærer og de lokalsamfunn hvor vi opererer. Alle interessenter skal kunne ha tillit til konsernet, våre produkter og vår virksomhet. Vi vurderer løpende de samfunnsmessige og sosiale konsekvensene av virksomheten.

Miljø

Som kontorbedrift påvirker Lindbak miljøet gjennom forbruk av papir og energi, avfallshåndtering, innkjøp og reisevirksomhet. Lindbak påvirker også miljøet indirekte gjennom konsernets underleverandører.

Miljøpolicy.
Lindbak ønsker å redusere konsernets belastning på miljøet. Det innebærer å øke medarbeidernes miljøbevissthet og kompetanse, stille krav til våre leverandører, fokusere på eget ressurs- og energiforbruk, begrense reisevirksomheten med fly og bil, sørge for miljøvennlig avfallshåndtering og sikre et godt arbeidsmiljø. Ved å bruke knappe ressurser effektivt kan konsernet også spare kostnader.

Miljøfyrtårn.
Lindbak har siden 2008 vært sertifisert som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifisering for små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter. En sertifisering dokumenterer gode rutiner i forhold til arbeidsmiljøtiltak og avfalls– og forurensningsproblematikk.

Hva så med leverandørene våre?

Vi arbeider kontinuerlig med å dokumentere våre leverandørers miljøstatus. Mange av våre leverandører har satt fokus på miljø de siste årene. Dette har de gjort ved å endre rutiner, sertifisert produksjon og/eller miljøsertifiserte produkter. Lindbak kan pr. i dag tilby våre kunder et bredt spekter av miljøvennlige produkter (Svanemerket, EU Ecolabel(Blomsten), Miljøfyrtårn, Møbelfakta, ISO 14001, EPD eller annen miljømerking). Vi tar miljøhensyn i våre egne innkjøp og oppfordrer våre kunder til å gjøre det samme.

Miljømål

LindbakGruppen har de siste årene gjennomført en rekke miljøtiltak. Vi har etablerte ordninger for retur av papir, papp og plastemballasje og for el-retur. Vi benytter kun miljømerket papir på våre trykksaker, brevark, visittkort etc. Videokonferanseutstyr er installert på de fleste av våre kontorer, noe som fører til færre reiser og reduserte klimagassutslipp. Miljøarbeidet vil fortsette og forsterkes i tiden som kommer. Vår miljøhandlingsplan innebærer økt fokus på å skape ryddige kontorer med lavt støynivå, en årlig nedgang i papirforbruket, bedre rutiner på kildesortering og gjennomføring av flere energibesparende tiltak i våre bygg.

Egne miljøansvarlige

LindbakGruppen har etablert egne miljøansvarlige. Miljøansvarlig sørger for at våre miljømål blir satt ut i praksis og rapporterer årlig våre miljømål og aktiviteter.

Arbeidsmiljø

Vi mener et firmas styrke ligger i de menneskene som jobber der. LindbakGruppen har gode innarbeidede HMS-rutiner, verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Vi følger norsk arbeidsmiljølov og alle medarbeidere deltar i omfattende personalforsikringsordninger med kollektiv pensjon, gruppeliv, yrkesskade og reiseforsikring. I tillegg er ergonomisk riktige arbeidsplasser, trivselsskapende omgivelser, og velferdsordninger som kantine og eget idrettslag med å skape en ramme for trivsel i LindbakGruppen.

Det er vårt mål at alle skal få bruke sine skapende evner til det beste for bedriften og for egen utvikling. Vi tror at utfoldelse, trivsel, fellesskap og meningsfylte oppgaver er viktige drivkrefter hos den enkelte. Vi legger derfor opp til delegering av ansvar og myndighet slik at alle får størst mulig selvstendighet i arbeidet. Vi vil at alle skal føle tilfredsstillelse over å være ansatt i Lindbak og føle at de har oppnådd noe ved dagens slutt. Arbeidsrelevant kompetanseheving og individuell videreutvikling skal stimuleres og vi legger vekt på intern rekruttering og karriereutvikling.

Lokalmiljø

Lindbak verdsetter lokalt engasjement og dette gjenspeiler seg i vår sponsorstrategi.

Målsettingen med vår sponsorvirksomhet er å være synlig og tilstede i flest mulig lokale sammenhenger for å styrke våre merkevarer og samtidig gi et bidrag til de lokalsamfunn der våre ansatte, familier og kunder jobber og bor.

Himmelske akustikkløsninger for bedre trivsel hos matglade barn i Kristiansand

Etisk drift

Høy etisk standard hos den enkelte medarbeider er en forutsetning for å oppnå tillit hos omverdenen og varig forretningsmessig suksess. LindbakGruppen har etablert et sett etiske retningslinjer som gjelder for alle våre ansatte. Retningslinjene omfatter blant annet forhold knyttet til kunder og leverandører, taushetsplikt og personvern, deltagelse i verv og næringsvirksomhet og gaver og tjenester. For å sikre etterlevelse av de etiske retningslinjene, vektlegger vi stadig bevisstgjøring av våre ansatte og lett tilgang på reglementet i vårt intranett samt i vår personalhåndbok.

ÅRSRAPPORT BÆREKRAFT

Morgendagens næringsliv må være et bærekraftig næringsliv. De aktørene som utvikler og produserer produkter og tjenester på en måte som forener globalt samfunns- og miljømessig ansvar med egen lønnsomhet tror vi vil være framtidens vinnere. Vår målsetning er å være Norges ledende aktør på bærekraftig utvikling innenfor våre bransjer.

Les rapporten her