Miljøledelsessystemer -Slik navigerer du

Et miljøledelsessystem er en metode som beskriver hvordan en virksomhet gjennomfører, leder, måler og begrenser miljøpåvirkning, for å sikre høy miljøstandard i virksomheten. På produsentnivå er det særlig to viktige miljøledelsessystemer:

ISO 14001_Bredde

ISO 14001

ISO 14001 er den internasjonalt anerkjente standarden for miljøledelse, og angir kravene til et ledelsessystem for miljø som en organisasjon kan bruke for å forbedre sin miljøprestasjon. ISO 14001 er et verktøy for aktivt å redusere bedriftens, produktenes og tjenestenes miljøbelastninger. Sertifisering utføres av uavhengig tredjepart.

Standarden er generell, det vil si at den passer for organisasjoner i alle næringer. Den er utviklet av den Internasjonale Organisasjon for Standardisering (ISO), og er basert på to konsepter: kontinuerlig forbedringer og overholdelse av regelverk.

Les mer om ISO 14001 her


Innhold i standarden

ISO 14001 inneholder nøkkelelementer for effektiv miljøledelse, og kan anvendes både i tjenesteytende sektor og i produksjonsbedrifter. Standarden krever at bedriften utarbeider både miljømålsettinger og ledelsessystemene som kreves for å nå slike målsettinger. Den krever også at bedriften slutter seg til systemets prosesser, rutiner og virksomheter.

Standardens hovedelementer:

  • Etablering av miljøpolitikk
  • Planlegging
  • Iverksettelse og drift
  • Kontroll og utbedring
  • Ledelsesevaluering

Kontinuerlig forbedring og føre var

ISO 14001 krever at bedriftene klarlegger alle miljøbelastninger og andre relevante aspekter, og at de deretter iverksetter tiltak for å utbedre prosedyrene på prioriterte områder. Kontinuerlig forbedring er et nøkkelbegrep. ISO 14001 fastsetter en god praksis for en føre var-politikk for bedriftenes innvirkning på miljøet.

MILJØFYRTÅRN_Bredde

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning for miljøledelse av virksomheter, driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i norsk næringsliv og offentlig forvaltning: VIRKE, NHO, LO, SMB Norge, KS og Innovasjon Norge samt flere kommuner og fylkeskommuner.

Dette er et miljøledelsessystem for offentlige og private virksomheter som ønsker å dokumentere miljøinnsatsen sin. Ordningen har til hensikt å heve miljøprestasjonen i små og mellomstore bedrifter og i offentlige virksomheter.

Dette skiller Miljøfyrtårn fra ISO 14001

Miljøfyrtårn er i dag Norges mest brukte miljøledelsessystem. Miljøfyrtårn har mange av de samme kriteriene som ISO 14001, men skiller seg hovedsakelig ut ved å ha pre-definerte bransjekriterier for indre og ytre miljø for en rekke ulike bransjer. I Miljøfyrtårn inngår det i tillegg en rekke verktøy for en effektiv sertifiseringsprosess og oppfølging etter sertifisering. Blant annet må virksomhetene rapportere sine miljøprestasjoner årlig, noe som gir verdifull styringsinformasjon.

I tillegg genereres det et klima- og miljøregnskap, og idébanker for gode miljøtiltak er tilgjengelig for å stimulere til kontinuerlig miljøforbedring. Miljøfyrtårn sertifiserer mer enn 80 bransjer. Noen kriterier er felles for alle, og i tillegg foreligger det spesifikke kriterier for den enkelte bransjen.

Tredjepartskontroll og -sertifisering utføres av uavhengige sertifisører, som er kurset av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Formell sertifiseringsmyndighet utøves av norske kommuner.

Les mer om Miljøfyrtårn her

Bærekraft, norsk design & Interiør

Fora ReForm - Gir originale Fora Form produkter nytt liv

Bærekraft, norsk design & Interiør

Skap som skaper muligheter fra Aarsland

Bærekraft, norsk design & Interiør

Rewo lager produkter av overskuddsmaterialer

Bærekraft & Resirkulerte materialer

Produkter av resirkulerte materialer

kaffe, Bærekraft & Rettferdig handel

Rettferdig kaffe fra Cemo

miljø, etisk handel, Bærekraft & Samfunnsansvar

Anstendige arbeids- og miljøforhold hos vår sømleverandør i Romania

Bærekraft & etisk handel

ETISKE RETNINGSLINJER I LINDBAK

norsk design, kortreist, Smarte valg, Bærekraft & Trender

Norsk design - Lokalt er smart

Bærekraftige løsninger - God kvalitet og trygg levering