14 oktober er verdens miljømerkedag World Ecolabel day

14. oktober 2021 er verdens miljømerkedag

Den 14. oktober 2021 er det verdens miljømerkedag, også kalt World Ecolabel Day. Miljømerker som EU Ecolabel og Svanemerket gjør det enklere for forbrukere og profesjonelle innkjøpere å finne fram til de minst miljøbelastende produktene. Det finnes flere miljømerker verden over som fungerer på samme måte. Disse klassifiseres som type 1 miljømerker, og forvaltes av en sammenslutning av flere organisasjoner som kalles The Global Ecolabelling Network (GEN).

Klimaendringene er en av de største utfordringene i vår tid. Europakommisjonen har i sin European Green Deal varslet at de vil legge frem en plan for å øke EUs mål til CO2-reduksjon minst 50 prosent og opp mot 55 prosent, og det er gledelig at Norge går foran og forsterker sitt klimamål kan vise vei for andre land som fortsatt er i tenkeboksen.

Miljøproblemene våre er både store og mange og det kan være vanskelig å vite hva som er viktigst å løse. Er det klimaendringene eller å bruke mindre av jordens ressurser? Og hvordan skal du som forbruker eller innkjøper vite hvordan du skal veie de ulike hensynene opp mot hverandre?

Det er her type 1 miljømerker som Svanemerket og EU Ecolabel er gode veivisere. Dette fordi organisasjonene bak merkene som utvikler kravene til produktene ser på hele produktets livssyklus, inkl. alle relevante miljøproblemer som kan oppstå underveis.


Hva er miljømerker type 1?

Miljømerker type 1 dokumenterer at et produkt eller en tjeneste oppfyller spesifikke miljøkrav utformet av den respektive merkeordning. Det vil si at de både ser på råvarer, produksjon, emballasje, hvordan produktene brukes, hvordan de kan resirkuleres, gjenbrukes og håndteres som avfall. Samtidig tar merkene høyde for de spesielle miljøproblemene som kan oppstå innen en produktgruppe når det gjelder klima, kjemikalier, ansvarlig bruk av ressurser og bevaring av naturmangfold.

Miljøkravene fra merke til merke er ikke identiske. Men likt for alle miljømerker som kvalifiserer til type 1 er at de utvikles iht. standarden ISO 14024. Dette innebærer blant annet at:

 • Merkene er frivillige
 • Miljøkravene utvikles i åpenhet og ligger tilgjengelig for alle
 • Miljøkravene er basert på vurderinger av livssyklus og dekker mange ulike faktorer samtidig
 • Miljøkravene skjerpes jevnlig
 • Kostnadene ved sertifisering skal være kjente
 • Merkene sertifiseres av uavhengig tredjepart

Svanemerket

Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket. Det ble opprettet i 1989, for å gi forbrukere og innkjøpere troverdig miljøinformasjon, og drives på non-profit-basis. Stiftelsen Miljømerking forvalter Svanemerket og EU Ecolabel i Norge. Stiftelsens styre som består av medlemmer oppnevnt av Barne- og likestillingsdepartementet, miljøvernmyndighetene, Næringslivets Hovedorganisasjon, Hovedorganisasjonen Virke, Landsorganisasjonen i Norge, Forbrukerrådet, handelskjedene og miljøorganisasjonene.

Svanemerket stiller miljøkrav til produkters livssyklus, og vurderer alle relevante miljøproblemer som kan oppstå ved uttak av råvare, under produksjon, under bruk og til produktet ender som avfall eller som del av nye kretsløp. Kravene skjerpes hvert tredje til femte år.

Svanemerket garanterer at produktet er blant de minst miljøbelastende innenfor den aktuelle produktgruppen, og står for redusert klimabelastning, bærekraftig ressursbruk og et samfunn fritt for miljøgifter.

Svanemerkede møbler har høy kvalitet og oppfyller strenge krav til bærekraftige og gjerne resirkulerte materialer, alle kjemikalier som brukes og til hele produksjonsprosessen. De er designet slik at det går an å reparere dem og til slutt gjenbruke materialene de er laget av. Svanemerkede møbler er gode valg for både klima, sirkulær økonomi og en giftfri hverdag.

Les mer om Svanemerket


EU Ecolabel

EU Ecolabel - ofte kalt "Blomsten" - er EUs offisielle miljømerke, og ble opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Blomsten er et tilsvarende type 1-merke som Svanen, men miljøkravene er ikke identiske.

Produsentene må også her dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav gjennom produktets livssyklus: fra råvareuttak, via produksjon, distribusjon og avhending. Avfallsreduksjon, klimafotavtrykk, lang produktlevetid, reparerbarhet og resirkulerbarhet vektlegges. Sertifiseringen er imidlertid mindre streng enn Svanen når det kommer til andelen av resirkulerte materialer.

Merkeordningen inngår som en del av EØS-avtalen, og derfor er Norge også med i ordningen. Norske produsenter og forhandlere som skal selge på det norske markedet kan søke om EU Ecolabel via Stiftelsen Miljømerking, som forvalter EU Ecolabel i Norge på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet.

Les mer om EU Ecolabel


Blå Engel (Blauer Engel)

Blå Engel er det offisielle tyske miljømerket og var verdens første type 1 miljømerke for produkter og tjenester. Merket ble opprettet i 1978, med mål om å tilrettelegge for miljøvennlige valg blant forbrukerne. Blå Engel skal være en troverdig guide til mer bærekraftig forbruk, med vitenskapelig og holistisk tilnærming.

Produkter tildelt Blå Engel skal forårsak mindre skade på miljøet og samtidig beskyte folks helse gjennom:

 • Ressursbesparende produksjon
 • Bruk av bærekraftig produserte råvarer
 • Unngåelse av farlige stoffer for miljøet og folks helse, eller begrense dem til et minimum
 • Holdbarhet og enkel å reparere
 • Design for sirkularitet
 • Reduserte utslipp til jord, vann og luft

Svensk Möbelfakta

Möbelfakta ble opprettet i 1972 som et referanse- og merkingssystem for den svenske møbelbransjen. Fra opprinnelig å fokusere på teknisk produktkvalitet og møbeltesting, har ordningen i 2021 breddet ut sin virksomhet til å bli et fullverdig type 1 miljømerke for møbelprodukter. Möbelfakta drives av Möbelfakta Sverige AB, et non-profit selskap som eies med majoritet av forskningsinstituttet IVL Svenska Miljöinstitutet, samt av bransjeforeningen Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Möbelfakta er en merking for møbler som baseres seg på de tre kravområdene kvalitet, miljø og samfunnsansvar. Dette innebærer blant annet:

 • Krav til teknisk kvalitet basert på europeisk og internasjonalt anerkjente og omforente standarder for funksjon, styrke, stabilitet, sikkerhet og overflatebestandighet
 • Strenge krav til kjemikalieinnhold, utslipp til luft, bærekraftig skogbruk, sporbarhet, gjenvinning og emballasje
 • Krav til sosialt ansvar gjennom kartlegging av underleverandører og risikoanalyser av disse basert på FNs Global Compact, for å sikre anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden.

Les mer om Svensk Möbelfakta