Matthew feeney Sp Pt1 Ed Hubc unsplash red_Smalt

Vårt bærekraftsarbeid

Les vår bærekraftsrapport

Som familieselskap har vi et perspektiv som strekker seg over flere generasjoner. I et slikt evighetsperspektiv er vi som selskap avhengig av å ta gode valg for våre kunder, våre medarbeidere, vårt samfunn og vårt eget selskap. Vi er nødt til å tilrettelegge for ombruk og sirkularitet, vi er nødt til å redusere materialforbruk og vi må jobbe for å bedre arbeidsforholdene i leverandørkjedene. Lindbak er ett av Norges fremste selskap innen produkter og tjenester til kontoret. Gjennom løsningene vi tilbyr, er vår visjon å skape effektivitet og trivsel på norske arbeidsplasser.

Samtidig ønsker vi at våre løsninger og tjenester er med på å skape en bærekraftig fremtid på norske arbeidsplasser. Denne visjonen forplikter Lindbak til å endre forretningsmodell, fra en ren lineær modell til en mer sirkulær modell. Vårt hovedmisjon er å bidra med langsiktig verdiskapning for kunder, medarbeidere, aksjonærer og de lokalsamfunn hvor vi opererer. Vi vurderer løpende de samfunnsmessige og sosiale konsekvensene av virksomheten.

Lindbak har som målsetning å være Norges ledende aktør på bærekraftig utvikling innen våre bransjer. Denne målsetningen forplikter, og derfor er også selskapets totale strategi bygget på dette fundamentet. For å lykkes med dette arbeidet er vi avhengig av at kunder, leverandører og Lindbak nødt til å samarbeide i enda større grad. Alle interessenter skal kunne ha tillit til konsernet, våre produkter og vår virksomhet.

Jan Petter Lindbak-Ledende Aktoer Baerekraftig Utvikling Sitat 1920x960 Lindbak
Jan Petter Lindbak, CEO og leder for bærekraftsarbeidet i Lindbak

Vår bærekraftsrapport 2022

Bærekraftsrapporten for 2022 gjelder for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Rapporten beskriver virkningen Lindbaks virksomhet har på den sosiale-, klima- og miljømessige- og økonomiske dimensjonen av bærekraftig utvikling, og presenterer utvalgte relevante initiativer.

Vårt mål er at vår bærekraftsrapportering skal være åpen og transparent, og vi rapporterer derfor i henhold til rapporteringsstandarden Global Reporting Initiativ (GRI).

MOCKUP 2022 Baerekraftsrapport Lindbak
MOCKUP Baerekraftsrapport 2019 Lindbak

Bærekraftsrapport 2019

MOCKUP 2020 Baerekraftsrapport Lindbak

Bærekraftsrapport 2020

2021 Baerekraftsrapport Lindbak Mockup

Bærekraftsrapport 2021

Matthew feeney Sp Pt1 Ed Hubc unsplash red_Smalt

Vi skal bidra til en bærekraftig fremtid på norske arbeidsplasser

Våre forpliktelser til FNs bærekraftsmål

I Lindbak er vi opptatt av at vår verdiskapning skal være bærekraftig. Vi tror at framtidens vinnere vil være de aktørene som utvikler og produserer produkter og tjenester på en måte som forener globalt samfunns- og miljømessig ansvar med egen lønnsomhet. Her ønsker vi i Lindbak å være ledende.

Våre rådgivere og selgere skal sørge for at de produktene og tjenestene vi leverer faktisk fungerer og gjør nytten slik det var tenkt, uansett om det er en møbelleveranse, en printtjeneste, en kaffeløsning eller en annen tjeneste for å øke trivsel og effektiviteten på arbeidsplassen.
I Lindbak er vi derfor bevisste på at vi har et betydelig ansvar for å bidra til å levere bærekraftig verdi til samfunnet vi er en del av, og at dette nå er viktigere enn noen gang.

Bærekraft gir oss også konkurransekraft, og i Lindbak ønsker vi at FNs bærekraftsmål skal være styrende i alt vi gjør. Fra høsten 2020 har Lindbak styrket arbeidet med bærekraftsmålene gjennom å integrere bærekraftsarbeidet i vår strategi- og forretningsutvikling i tråd med FNs metodiske verktøy «SDG Compass3» for å sikre systematisk og faglig forankring av arbeidet og muligheten til å måle resultatene. Det er gjennom dette arbeidet med vesentlighetsanalysen at Lindbak har satt sine prioriterte bærekraftsmål.

Lindbaks prioriterte bærekraftmål transparent2

Våre målsetninger

FN baerekraftsmal 5

Likestilling mellom kjønnene

Lindbak jobber aktivt med å øke kvinneandelen i selskapet og særskilt i ledende posisjoner. Lindbak har for stor undervekt av kvinner i organisasjonen, men med målrettet arbeid har vi nå økt kvinneandelen betydelig. Vi har en målsetning om 50 % kvinneandel i lederstillinger og 50 % i salgsroller. Kvinneandelen i ledende stillinger var i 2022 på 35,6 %, mens andelen kvinnelige selgere var 61 %. Vi har kommet langt med å ha likelønn i de fleste ledd i organisasjonen, hvor brutto årslønn ekskl. provisjoner og bonuser for kvinner i prosent av menns i 2022 var på 102,5 %. Vi jobber også aktivt for kvinners rettigheter i leverandørleddet.

Les mer om Arvid Nordquists kaffesatsning laget av bønner fra kaffeplantasjer som drives kun av kvinner
FN baerekraftsmal 8

ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST

Lindbak jobber med oppfølging av leverandørkjeden ned til tredje nivå fra egen organisasjon gjennom: Å følge Etisk Handel Norge sin veiledning for egen innsats for etisk handel, oppfølging av at arbeidstageres rettigheter er ivaretatt i henhold til ILO-konvensjoner, få leverandørkjedekart fra produsentene, og foreta risikovurdering ut ifra leverandørkjedekartene (ITUC).

Les våre etiske retningslinjer her
FN mål 12 - Ansvarlig produksjon og forbruk

ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

Lindbak arbeider med utvikling av tjenester og løsninger i tilknytning til produkter som fokuserer på bærekraftige og langsiktige løsninger, med tilhørende merking. LINDBAK smidig kontor favner vår satsing på utvikling av tjenester med et bærekraftig og sirkulært avtrykk. Ved at Lindbak tilbyr produkter fra produsenter som innfrir våre kunders krav, og utfordrer våre leverandører på sertifikater, merking mv. dreies innkjøpsmønsteret. Oppfølging av type 1 sertifiseringer og EPD-deklarasjoner, med mål om å redusere CO2-avtrykket på solgte produkter med 10 % innen 2 år (periode 2021-2023).

FN baerekraftsmal 13

STOPPE KLIMAENDRINGENE

Lindbak vil vi bidra, både direkte og gjennom påvirkning av våre interessenter, til å redusere utslipp for at temperaturøkningene begrenses i tråd med Parisavtalens mål. Dette følger iblant annet opp gjennom: Alle våre virksomheter skal være i grønne bygg innen 2030, obligatorisk skolering på bærekraft gjennom Akademiet, skolering av sirkulære rådgivere og bærekraftsambassadører på alle våre lokasjoner, miljøledelse internt gjennom Miljøfyrtårn, innen 2030 skal majoriteten av bilparken være klimavennlig (elektrisk, biodrivstoff e.l.), vi skal redusere drivstofforbruket med 10 % hvert år, og vi skal redusere våre reiseutslipp med 20 % ila. 5 år (måleperiode 2019 - 2024).

BREEAM-sertifiserte bygg gir gevinster som lavere energiforbruk og bedre trivsel

Lindbak og vår bærekraftsrapportering

Lindbak AS er morselskap for en landsdekkende kjedevirksomhet som jobber i det norske markedet for kontormøbler, kontormaskiner, kaffe, print, kontorrekvisita, service og AV-løsninger. Lindbak tilbyr effektivitetsøkende IT, interiør- og teknologiløsninger til arbeidsplassen. Selskapet jobber opp mot både privat og offentlig sektor, og med kunder innenfor flere ulike bransjer. Lindbak har i overkant av 10 000 kunder, og omsetningen er fordelt på cirka 51 % offentlige kunder og 49 % private virksomheter.

Lindbak sin verdikjede inkluderer ca. 700 leverandører fra hele verden, men hovedvekten av varekjøpet kommer fra norske leverandører som har fokus på lokal tilhørighet og bærekraftig produksjon.

Kjeden driver fra 29 steder/kontorer over hele Norge, der hovedkontoret er lokalisert i Trondheim.

Alle avdelingskontorene er sertifisert som Miljøfyrtårn, og konsernet er med i returordningen for kasserte produkter. Vi er også medlem av Grønt Punkt Norge AS og Etisk Handel Norge.

FORSIDEBILDE Klima og miljo
Matthew feeney Sp Pt1 Ed Hubc unsplash red_Smalt

Vårt arbeid og engasjement

Lindbak ønsker å være en god samfunnsaktør

Det er vårt mål at alle våre handlinger følger sunne og etiske normer, og våre beslutninger skal skje i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser. Vi bryr oss om hverandre, miljøet og samfunnet vi jobber og lever i.

Medlem i Etisk Handel Norge

Som medlem av Etisk handel Norge forplikter Lindbak seg til å jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Aktsomhetsvurderinger er en risikobasert tilnærming til å respektere og ivareta mennesker, samfunn og miljø i vår egen virksomhet og i hele leverandørkjeden. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere følger samme tilnærming.

Les vår siste rapport fra Etisk Handel.

MOCKUP 2022 Etisk Handel Rapport Lindbak

For henvendelser knyttet til åpenhetsloven eller aktsomhetsvurderinger, ta kontakt med din kontaktperson eller send en mail til apenhetsloven@lindbak.no.

Sertifisert som Miljøfyrtårn

Lindbak har siden 2008 vært sertifisert som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifisering for små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter. En sertifisering dokumenterer gode rutiner i forhold til arbeidsmiljøtiltak og avfalls– og forurensningsproblematikk.

Blad Bærekraft

Lokalmiljø

Lindbak verdsetter lokalt engasjement og dette gjenspeiler seg i vår sponsorstrategi.

Målsettingen med vår sponsorvirksomhet er å være synlig og tilstede i flest mulig lokale sammenhenger for å styrke våre merkevarer og samtidig gi et bidrag til de lokalsamfunn der våre ansatte, familier og kunder jobber og bor.

Vi har blant annet sponsorsamarbeid
med Åsane Arena. Deres samfunnsoppdrag er å bidra til at barn og unge får et godt oppvekstmiljø.
Mottoet er «Av idretten – for idretten». Lindbak ønsker med dette å støtte opp under deres mål om å være et inkluderende idrettslag og samlingsplass for barn og unge. 

Asane arena menneske lokalt sponsorat
Lindbak interiør Oslo fotograf Kjetil Gudem 2020 37-ansatte-pc-headset

Arbeidsmiljø

Vi mener et firmas styrke ligger i de menneskene som jobber der. Lindbak har gode innarbeidede HMS-rutiner, verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Vi følger norsk arbeidsmiljølov og alle medarbeidere deltar i omfattende personalforsikringsordninger med kollektiv pensjon, gruppeliv, yrkesskade og reiseforsikring. I tillegg er ergonomisk riktige arbeidsplasser, trivselsskapende omgivelser, og velferdsordninger som kantine og eget idrettslag med å skape en ramme for trivsel i LindbakGruppen.

Det er vårt mål at alle skal få bruke sine skapende evner til det beste for bedriften og for egen utvikling. Vi tror at utfoldelse, trivsel, fellesskap og meningsfylte oppgaver er viktige drivkrefter hos den enkelte. Vi legger derfor opp til delegering av ansvar og myndighet slik at alle får størst mulig selvstendighet i arbeidet. Vi vil at alle skal føle tilfredsstillelse over å være ansatt i Lindbak og føle at de har oppnådd noe ved dagens slutt. Arbeidsrelevant kompetanseheving og individuell videreutvikling skal stimuleres og vi legger vekt på intern rekruttering og karriereutvikling.

Les mer om å jobbe i Lindbak

Lindbak + meg

Smidig Kontor Overordnet Banner Overlay 1920x1080 Lindbak

LINDBAK smidig kontor - Vårt tjenestekonsept

Organisasjoner og deres kontor er stadig i endring og utvikler seg kontinuerlig. Det skal være lett for kundene våre å tilpasse kontoret til organisasjonens løpende behov.

LINDBAK smidig kontor er et sett med tjenester for selskaper som er i endring, og som har fokus på miljø og bærekraft. Våre tjenester og vår metodikk gir deg full frihet til å tilpasse antall kontorplasser og annet utstyr, på en enkel måte. Med et komplett tjenestespekter og gode finansieringsløsninger, tilbyr vi inspirerende og skalerbare kontorløsninger, med forutsigbar økonomi.

Det er dette som er et smidig kontor for oss.

Fogia Tiki Bollo Gront Hawthorn 0034

GRØNT VALG

Lindbak har som mål å gjøre det enkelt for våre kunder å velge bærekraftige og grønne produkter. Vi har derfor valgt å definere et produkt med miljømerker type 1 som et grønt valg. Dvs. Svanen, EU Ecolabel, Blå Engel eller Svensk Möbelfakta. Se etter GRØNT VALG-taggen neste gang du skal handle møbler.
Les mer

GRØNT VALG produkter

Lindbak Kontor showroom MG 3117-Objekt-Varier-Zilenzio

Lokalt er smart

Vi er stolte over å ha lange tradisjoner for samarbeid med mange av de ledende norske leverandørene. De fleste norske leverandørene har en sterk miljøprofil, og som bonus er leveransene kortreist. Vår ambisjon er at det skal være enkelt for våre kunder å handle smart - og lokalt.
Les mer

Norske produkter