Kenya Tur Cemo mennesker Simon Steinar Keir

Besøk til Kenya

KAFFE

Anstendig arbeid i leverandørkjeden

Lindbak er medlem av Etisk handel Norge som vil si at vi har forpliktet oss til å jobbe med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Som aktør i næringslivet har vi en stor påvirkning på samfunnet og miljøet, og vi ønsker å være en aktiv bidragsyter til positiv utvikling, ikke bare i vår egen virksomhet, men i leverandørkjeden også.

Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger for å kartlegge faktiske brudd på menneskerettigheter og arbeidsforhold, og vurderer hvor risikoer for brudd er størst. Videre iverksetter vi tiltak for å stanse, forebygge eller begrense uakseptable arbeidsforhold.

Vår rapport for bærekraftig forretningspraksis

En tilnærming for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger er å engasjere seg gjennom sosial dialog. Sosial dialog innebærer blant annet å dra på leverandørbesøk, der man observerer og snakker med menneskene som har tilknytning til leverandøren. Målet er å lytte, utarbeide og implementere tiltak som forhåpentligvis vil resultere i betydelige forbedringer knyttet til arbeidsforholdene hos leverandøren.

Sosial dialog i Kenya - Ønske om ansvarlig produksjon av kaffe

Vi ønsker å handle etisk og bærekraftig kaffe. Dette innebærer ikke bare å sikre tilgang til høykvalitets kaffe, men også å sørge for at de menneske som er involvert i kaffeproduksjonen, arbeider under anstendige arbeids- og miljøforhold.

Som en del av vårt engasjement for etisk handel har vi vært på reise til Kenya og besøkt flere kaffefarmer, kooperativer og vaskestasjoner. Dette har gitt oss førstehånds innsikt i de lokale forholdene og utfordringene i kaffeproduksjonsprosessen. Gjennom denne direkte interaksjonen har vi hatt muligheten til å engasjere oss aktivt med lokale interessenter.

Se video fra turen

Sammen med kaffeleverandøren Cemo

Vi reiste sammen med en av våre kaffeleverandører, Cemo, som har drevet med innkjøp av kaffe i Kenya i flere år. Med deres etablerte forbindelser og kjennskap fra tidligere reiser, var vi i stand til å effektivt organisere og gjennomføre mange besøk, noe som ga oss muligheten til å knytte kontakt med et mangfold av mennesker. Gjennom Cemo sine sterke relasjoner opplevde vi umiddelbart en ønskelig og tillitsfull kontakt med de menneskene vi besøkte.

Kenya Tur Cemo Steinar mennesker

Historien om Kenya og kaffe

I Kenya er det over 2 millioner kaffeprodusenter, der kaffedyrkingens historie kan spores tiltak til kolonitiden, da landet skriftet fra teproduksjon til kaffeproduksjon. Kenyanerne fikk en begrensning på 100 kaffetrær hver for å hindre at noen ble for store og mektige. Derfor drives de aller fleste kenyanske kaffebøndene små bruk som er på mindre enn 25 mål i dag. Kaffen dyrkes i høyder mellom 1500 og 2200 meter. Dette gir en lang modningstid, noe som igjen bidrar til å gi kaffebønner av høy kvalitet. Men klimaendringer truer produksjonen, og innen 2025 forventes halvparten av gårdene å slutte å produsere kaffe.

Kenya Tur Cemo kaffebonner kaffesekker

Turens løp

Kenya sosial dialog kaffe tidslinje

På dag 1 var vi på besøk hos Cemo CreaKid som er et læringssenter for barn og unge som driftes av Cemo. I tillegg til MYSA Academy der barn og unge får anledning til å møte trygge og kvalifiserte fotballtrenere i Mathare-slummen i Nairobi. Neste dag var vi på besøk hos KPCU Sagana Cupping, samt flere kooperativer og farmere. Her fikk vi verdifull innsikt i kaffeproduksjonen i Kenya, inkludert de utfordringene de står overfor, som for eksempel problemet med tresopp.

På dag 3 besøkte vi flere vaskestasjoner, blant annet en privat vaskestasjon drevet av et ektepar, hvor sesongarbeidere returnerer årlig. Ved en annen vaskestasjon møtte vi flere farmere og diskuterte kvalitet og fremtidige løsninger. I tillegg besøkte vi en familiedrevet gård som selv står for dyrking og vasking av kaffen.Dagen etter besøkte vi et kooperativ der vi fikk omvisning i fabrikken, gikk gjennom hele kaffeprosesseringen, og smakte på kaffeprøver fra ulike medlemmer som var med på omvisningen. Alle fikk smake på hverandre sin kaffe og vi diskuterte kvalitet og ga tilbakemeldinger.

Nest siste dag tok vi turen fra Nyeri tilbake til Nairobi der vi stoppet innom Connect Coffe, en kaffebar og et brenneri. Der fikk vi nyte håndbrygget kaffe. Siste dag var vi på cupping på Alliance Berries som har sertifikat som megler på kaffebørsen i Nairobi.

Les mer om cupping

Topp risikoelementer

Rapporter fra Rainforest Alliance sitt kaffebarometer, indikerer høy risiko for brudd på kvinners rettigheter i Kenya, spesielt knyttet til like muligheter og likelønn. Våre observasjoner og samtaler med kvinner på reisen ga inntrykk av at flere kvinner inntar viktige og strategiske posisjoner i Kenya. På kooperativene og vaskestasjonene der det var kvinner i ledelsen, fikk vi også mer innsyn. Likelønn er fortsatt uklart, med vi har planlagt oppfølging på dette, inkludert gjennomgang av regnskapet til et av kooperativene.

Vi besøkte Kenya i starten av høstingen. I denne perioden har barn i grunnskolen en to måneders ferie for å blant annet hjelpe hjemme med innhøstningen. Mange vi snakket med delte at dette skapte gode minner fra barndommen. Samtidig uttrykte de ønske om mer kunnskap om jordbruk, klimasmart praksis, agronomi osv., som de mener bør integreres mer i grunnskolen. Dette mener de vil bidra til mer effektivt jordbruk, større avlinger, og mer klimasmarte metoder. Vårt besøk midt i denne skoleferie kan gi et noe skjevt bilde, og ved potensielt fremtidig besøk i Kenya vil dette være et fokusområde for nærmere utforskning.

Vi har fått fullt innsyn i regnskapet til et av kooperativene, og de har stilt seg disponibel for de spørsmål vi måtte ha. Vi vil videre gå gjennom rengskapet for å vurdere hvor vidt dette gir levelønn og avklare og eventuelt avdekke at kvinnene i kooperativet får lik lønn for likt arbeid.

Under vår reise observerte vi minimal bruk av kjemikalier på gårdene og de benyttet biogjødsel og kumøkk som gjødsel. Kunstig gjødsel og kjemikalier var ikke noe de enten tok seg råd til, eller hadde god kunnskap om bruk av. På et par vaskestasjoner så vi kjemikalier og spurte rundt dette, dette var kjemikalier som de brukte i forbindelse med hus- og fabrikksbygningene. For eksempel kjemikalier som hindrer termitter og andre skadedyr inn i husvegger. De var nøye med oppbevaringen av kjemikalene og disse var i låste bygg med advarsel på dør. De var svært nøye på at ingen dyr eller barn skulle komme i kontakt med farlige stoffer.

De vanlige kaffetypene SL28 og SL34 er sårbare for tresopp, noe som kan være ødeleggende for kaffebondens inntekt. Staten og organisasjoner som KPCU jobber med nye varianter, som Baitan og Ruiru 11, for å styrke trærnes motstandskraft. Vi oppdaget også et kunnskapshull blant kaffebøndene angående jordbruk og trepleie. For eksempel visste mange lite om beskjæring, en praksis som styrker treenes motstand mot ustabilt klima og tresopp. Vår evaluering viste at det er stor interesse blant bøndene for å lære mer, og vi planlegger å dele kunnskap for å støtte dem.

Oppfølgning etter tur

På turen ble vi kjent med at de etterspør økt kunnskap og utdanning for å effektivisere produksjonen. Mange mangler for eksempel kunnskap om beskjæring av trær, som styrker stammene og røttene, som da øker motstandskraften og økt kvantum og kvalitet på produksjonen. I tillegg opplevde vi at kaffebøndene hadde begrenset innsikt i pengestrømmen og verdien av sin egen råvare. Dette gjør dem sårbare for manipulasjon fra salgsagenter, eksportører og multinasjonale selskaper som utnytter kunnskapshullene.

Basert på disse innsiktene, har vi en unik mulighet til å støtte kaffebøndene ved å gi dem nødvendig kunnskap som de ønsker. Som kan bidra til økt kvantum og kvalitet i produksjonen, samt gi dem innsikt i verdien av sin egen råvare og sikre rettferdig betaling.

Kenya Tur Cemo Suggestion box Etisk Handel

Vil du vite mer om Etisk Handel og turen vår til Kenya?