CO2 Toppbanner

Standardiserte miljødeklarasjoner med EPD

EPD - Environmental Product Declaration

Environmental Product Declaration – EPD – er en måte å standardisere og systematisere tall for ulike miljø- og klimaparametere, slik som CO2-ekvivalenter, energiforbruk og resirkulerte materialer. Tallene brukes til å gi en forståelse av hvilken miljøbelastning et produkt gir.

Standardisering av sammenligningsgrunnlaget

På 1990-tallet ble det stadig mer vanlig å gjennomføre livsløpsanalyser for produkter. Dermed ble det også behov for standardisering for å oppnå sammenliknbare resultater. Myndigheter, næringsliv, forbrukerorganisasjoner og forskning jobbet i samspill for å få til dette, med NHO og BNL (Byggenæringens landsforening) som primus motor. Norge og Sverige var pådrivere i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO.

EPD-Norge (Næringslivets stiftelse for miljødeklarasjoner) ble etablert i 2002 og er nasjonal programoperatør for EPD-systemet i Norge. Først ut var miljødeklarasjoner for byggevarer og emballasje. Møbler fulgte noe senere.

Hva er EPD

EPD star altså for Environmental Product Declaration. Dette er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste, på en standardisert og objektiv måte. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng, og kravene til hvordan en EPD skal lages er spesifisert i ISO-standarden 14025 Environmental Labels and Declarations, type III.

En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA) etter ISO 14040-14044. Standardiserte metoder sikrer at miljøinformasjon innen samme produktkategori, for eksempel møbler, lar seg sammenlikne fra produkt til produkt, uavhengig av region eller land.

Hensikten er at kunden skal kunne sammenligne miljøprofil og foreta en vurdering og et valg basert på miljødeklarasjonen. For hver produktkategori utvikles egne produktkategoriregler (PCR) for blant annet å sikre sammenliknbarheten av de ferdige EPD miljødeklarasjonene.

Uavhengig verifiserte miljødeklarasjoner sikrer miljøinformasjon i henhold til de fire kravene: objektivitet, sammenlignbarhet, troverdighet og adderbarhet.

Se videoen "EPD for dummies" her:

Spill av


Eksempler på hva som kan miljødeklareres er møbler, rengjøringstjenester, et tonn standardsement som benyttes til betong i et boligprosjekt, eller en kWh vannkraft til oppvarming av et kontorbygg.

Grunnlag for kvalifiserte og nøytrale valg

Byggebransjen har lengst erfaring med EPD-er, takket være blant annet store pådrivere som Statsbygg, som etter hvert krever EPD på de aller fleste innsatsfaktorene i sine bygg. De stadig økte kravene til å levere EPD-er har stimulert byggebransjen til å produsere et stort antall miljødeklarasjoner for mange ulike produktkategorier. Ikke minst gjelder dette dokumenterbare grenseverdier for f.eks. klimafotavtrykk for ulike bygningsprodukter. Det har igjen ført til at byggebransjen per i dag har større konsensus i sine anbudsprosesser, enn andre bransjer der EPD-arbeidet ennå ikke har modnet i samme grad.

Norge i verdenstoppen

Norske møbelprodusenter ligger i verdenstoppen når det gjelder antall EPD-er. Allerede for flere år siden ble det laget en norsk EPD-generator i form av en software. Denne gjorde det mer effektivt å generere EPD-er for møbelprodukter, og å håndtere den store variantbredden i møbelkolleksjonene.

Norske EPD-er for møbler er utstyrt med en rød ramme på side 2, der nøkkeltall for klimafotavtrykk, energiforbruk og resirkulering enkelt kan finnes.

Eksempel pa EPD HAG Capisco i roed ramme

Praksis per i dag er å trekke ut tall som dekker fase A1 til A3 i produktets livssyklus, dvs. fra og med råvareuttak til og med ferdigprodusert produkt klart til utsendelse fra fabrikk. Dette vil endre seg nær framtid i takt med sirkulær utvikling.

Mobel LCA faser
LCA faser på møbel