I Stock 955010382 Kontor Mennesker

Slik ser norske bedrifter for seg framtidens kontorlokaler

Flere, mindre møterom med opplegg for nettmøter og mer behov for aktivitetsbaserte plasser. Det var noen av de mest vanlige svarene i DNBs undersøkelse blant store, norske kontorbrukere om hva de tror om arealbruk etter korona. Flertallet av bedriftene tror de vil trenge like mye kontorarealer framover, men de vil bruke arealene annerledes enn i dag.

DNB Næringsmegling har spurt 26 store, norske kontorbrukere som Posten, Statsbygg og Orkla om deres kontorbruk og forventningene til endringer framover.

Nær alle de spurte forventet at koronatiltakene vil endre kontorbruken deres permanent, og det var økt hjemmekontor som ble trukket fram hyppigst, forklarer analysedirektør Tomas Ramcilovic i DNB i podcasten Oppdrag eiendom.
Slik optimaliserer du ditt hjemmekontor
Hjemmekontor mann kaffedrikking

Mer hjemmekontor, men samme arealbehov

Til tross for den unisone troen på økt hjemmekontorbruk, var det et mindretall av bedriftene som tror på mindre behov for kontorarealer framover. Åtte av ti trodde de vil ha samme eller økt plassbehov per ansatt i framtiden.

«Jeg tror behovet for mindre areal grunnet hjemmekontor blir spist opp av behovet for mer stillerom for Teams-møter med de som jobber hjemme».
Huddle rom mellomstort møterom_Mennesker_video-kamera

De 20 prosentene som så for seg redusert arealbehov, var hovedsakelig bedrifter som allerede før korona hadde startet en effektiviseringsprosess med digitalisering og endring fra cellekontorer til åpent landskap.

Permanente endringer i kontorbruk

Deltagerne var ganske samstemte om at det vil bli permanente endringer i kontorbruken etter Covid-19. Økt hjemmekontorbruk peker seg ut som den største endringen, men nesten like mange peker på digitale løsninger som årsaken til endringene. Covid-19 har allerede tvunget frem økt bruk av Teams og andre digitale møteplattformer, som de fleste erfarer har fungert bra. Overraskende bra, ifølge mange respondenter.

«Vi vil ha en permanent lavere terskel for å ta møtene på teams. Det fungerer».

Mange tror at digitale møter, også i fremtiden, vil erstatte en god del av de møtene som i dag gjennomføres fysisk. Dette vil også kunne få konsekvenser både for møteromsammensetning og reisevirksomhet, heter det i DNBs rapport.

Seks tips til hvordan du utnytter Teams
Huddle Room

Aktiviserte plasser og små møterom

Allerede før pandemien argumenterte flere mot tettpakkede åpne landskap. Forskningsprosjekter har gitt argumenter om tapt effektivitet i landskap som en følge av hyppige avbrudd, støy og høyere sykefravær. Det vises også i undersøkelsen, hvor svært få deltakere ser for seg free seating som en framtidig løsning. Flere selskaper påpeker at de tror økningen blir størst innen aktivitetsbaserte arbeidsplasser, mens andre ser for seg faste, litt større plasser i åpne landskap.

"Det er behov for flere mindre møterom. Presset på videomøterom har økt. Teams på alle møterom»

Møterom var faktisk ikke noe DNB hadde spurt om i undersøkelsen, men teamet dukket opp i mange av samtalene med deltakerne som forteller at store møterom blir brukt sjelden.

- Mange pekte på at disse burde erstattes med flere mindre stillerom og møterom, og at man ønsker seg mer fleksible løsninger, forteller Tomas Ramcilovic i DNB Næringsmegling.
Les mer om optimalisering av lyd og bilde
2020 Skatteetaten Lindbak Trondheim 11

Nye behov

Terje Furu, ansvarlig for privat næringsliv i Lindbak kjenner igjen tendensen fra DNBs undersøkelse.

- Dette er i tråd med det våre kunder ønsker av nye kontorløsninger; økt hjemmekontorbruk gir ikke mindre behov for fellesarealer, men behovene endrer seg. Store møterom som tidligere ble brukt til avdelingsmøter, er sjelden i bruk, mens det er behov for stadig flere mindre møterom med utstyr for nettmøter. Mye arbeid skjer i dag i mindre team, og ikke sjelden sitter en av teammedlemmene på hjemmekontor eller i andre lokaler.