Lindbak interiør Oslo fotograf Kjetil Gudem 2020 37-ansatte-pc-headset

Hva betyr smidig kontor for oss?

I vårt tjenestekonsept SMIDIG KONTOR, er det et sterkt bærekraftsfokus som ligger til grunn. Vår bærekraftvisjon sier at vi skal bidra til en bærekraftig framtid på norske arbeidsplasser. I praksis betyr dette at vi hele tiden skal søke etter å minske både eget og kundenes miljøavtrykk. Og det skal vi gjøre gjennom å legge til rette for at det skal være enkelt å gjøre gode miljøvalg i alle anskaffelser.

Visjonen forplikter, og er like gjeldende internt i Lindbak som den er for samarbeidet med kundene våre. Våre løsninger skal bidra til at kundene våre blir mer miljøvennlige i sitt daglige virke.

Les mer om LINDBAK smidig kontor

Så, hvorfor `smidig`?

Per definisjon betyr adjektivet `smidig` «noe som er fleksibelt og som lar seg forme». I smidig-begrepet ligger det et meningsinnhold som handler om å gjøre det riktige til riktig tid på et overordnet nivå, som er det vi ønsker å gjøre med vårt fokus på bærekraft og miljø. Vi ønsker å legge til rette for at kundene skal kunne ta gjøre grønnere valg uten at det oppleves som merarbeid.

Smidig er også nært beslektet med engelske `agile`. Dette er et begrep som handler om evnen til å raskt tilpasse seg behov for endringer, og det å heller jobbe med små og kortsiktige mål, enn å bare ha endemål som sikter høyest opp og lengst fram.

I både smidig og agile ligger det noe friksjonsfritt og dynamisk. Dette er noe vi i Lindbak etterstreber i tjenestene som inngår i Smidig kontor. Med en samarbeidsavtale i bunn sitter vi med den store oversikten, og kan følge opp før det oppstår akutte behov. Målet er du som kunde skal kunne konsentrere deg fullt og helt om kjernevirksomheten din, i et optimalt arbeidsmiljø, og la oss ta oss av resten.

Smarte Kontor Overlay Topp Banner Smidig Kontor 1920x660 Lindbak

Enkelt å være kunde av Lindbak

I alt fra nykjøp til bruktkjøp i nettbutikk, vedlikehold, redesign og komplett kontorflytting – med sine tilhørende tjenester – har vi lagt vekt på at det skal være enkelt for deg å være kunde av Lindbak.

For å gjøre innholdet i `smidig`-begrepet mer konkret, kan vi ta tak i fire ulike perspektiver:

  1. mennesker og samspill, fremfor prosesser og verktøy
  2. programvare som virker, fremfor omfattende dokumentasjon
  3. samarbeid med kunden, fremfor kontraktsforhandlinger
  4. å reagere på endringer, fremfor å følge en langsiktig plan, blindt

1. Mennesker og samspill

For at flere av kundene skal gjøre gode og grønne valg, må vi også legge til rette for at det skal være enkelt å gjøre det. Veien blir også enklere å gå hvis vi går den sammen, og trekker i samme retning. Derfor handler ikke Smidig kontor om oss og dere hver for seg, men om å skape friksjonsfrie og nære prosesser sammen.

Vi ser at stadig flere kunder ønsker å etterlate seg et mindre fotavtrykk, men synes det er vanskelig å vite hvordan de skal gå fram og hvilke tiltak som gir gevinst. Det å gjøre endringsprosesser så smidige som mulig, krever at vi selv også må ha fokus på fotavtrykket vårt. Det gjør oss samtidig til bedre rådgivere, når kundene ønsker vår hjelp.

2. Programvare som virker

For oss handler dette om alt fra å ha en velfungerende og friksjonsfri nettbutikk for både nye og brukte kontormøbler, til å tilby tjenesten smart kontor med bruk av sensorikk og analyser. Nettbutikken gjør at gjenbruk på nett blir en naturlig del av anskaffelsesprosessen, mens sensorikken som er sentral i smarte kontor, gir oss grunnlag for å optimalisere kontoret på bakgrunn av faktiske forhold.

I et omstillingsarbeid hvor fokuset målet er å forlenge livsløpet for kontormøbler og annet utstyr, må ikke bare omstillingen være enkel, men også den videre håndteringen av møbler og utstyr. Både ved nye anskaffelser og når brukt utstyr skal oppgraderes eller re-designes.

3. Samarbeid med kunden

For at vi skal kunne tilby det kundene ønsker, er vi også nødt til å lytte til hva de vil ha. Det gjør vi best gjennom å ha tett kundekontakt og god oversikt over hvordan de bruker tjenestene våre.

Kunden skal ha tillit til at vi utformer smidige prosesser, legger til rette for gode valg og gir gode råd. De skal også ha tillit til at vi har åpenhet rundt leveransene våre, og at disse skal være forutsigbare – for eksempel ved å bruke en av serviceavtalene våre.

4. Å reagere på endringer

I 2020 lærte både vi i Lindbak og kundene våre at endringer ikke bare oppstår som en følge av behov, men styres vel så mye av eksterne faktorer. Da må vi også reagere, tilpasse oss og ha spillerom til å skalere riktig.

Mange av dere har omdefinert bruken av “kontoret” til å bli en arena for samhandling i form av prosesser internt og sammen med kunder. Med det har også behovet for møbler og utstyr endret seg, og dermed har hele tjenestespekteret vårt kommet til sin rett.

Årene som kommer vil fortsatt by på behov for endringer, og vi vet enda ikke hvordan vi kommer til å bruke kontoret i framtida. Nye behov og vaner vil fortsatt oppstå og spille inn på hvilken rolle kontoret skal ha og hvordan de ansatte jobber best med sine respektive oppgaver.

Da er det viktig å ha fleksibilitet og smidighet prosessene som gjør at du kan justere innholdet i kontoret. Og dette arbeidet har vi i Lindbak rigget oss for å løse på best mulig måte.

Ønsker du et uforpliktende møte for å høre mer om våre smidige kontortjenester?

Kontakt oss
Smidig Kontor Overodnet Banner Overlay Smidig Kontor 1920x660 Lindbak